CIRCULAR Nº 5 - EIXIDES VESPRADA

 

 Meliana a 2 d’octubre de 2020

 A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

 Després de l’inici de la jornada partida el dia 1 d’octubre, en les eixides de vesprada, hem comprovat que hi ha famílies amb alumnat que ha eixit abans, que se situen a la porta d’eixida de 5é i 6é de primària, així com famílies que estan entrant al poliesportiu a la vegada que l’alumnat està eixint, impedint mantindre els protocols de distància de seguretat personal, organitzats en l’escola pel bé de la comunitat educativa.

 Preguem es cumplisca la normativa i faciliten l’eixida de l’alumnat garantint la seguretat el màxim possible, perquè volem mantindre l’escola oberta amb la màxima normalitat. 

  Atentament                                                                         L’Equip directiu


Meliana 2 d’octubre de 2020

 A TODAS LAS FAMÍLIAS DEL CENTRO

 Después del inicio de la jornada escolar partida, el día 1 de octubre, en las salidas de tarde, hemos comprobado que hay familias con alumnado que ha salido antes, que se sitúan en la puerta de salida de 5º y 6º de primaria, así como familias que están entrando al polideportivo a la vez que el alumnado está saliendo, impidiendo mantener los protocolos de distancia de seguridad personal, organizados en el colegio por el bien de la comunidad educativa.

 Rogamos se cumpla la normativa y faciliten la salida del alumnado garantizando la seguridad el máximo posible, porque queremos mantener la escuela abierta, con la máxima normalidad.

 Atentamente                                                                      El Equipo directivo

CIRCULAR Nº 4

 

          Meliana a 24 de setembre de 2020

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE                                         

Recordem que l’horari del centre, d’octubre a maig, és de jornada partida. Aquest curs, segons les instruccions rebudes de la Conselleria, el centre ha organitzat l’entrada i eixida  escalonada de l’alumnat de la següent manera:Es prega respectar al màxim l’horari, tant en les entrades com en les eixides, els familiars no han d’entrar al recinte escolar, guardaran la distància de seguretat i evitaran aglomeracions, desallotjant el carrer de manera immediata.

Agraïm la vostra col·laboració.

Atentament,                                                                       L’Equip directiu


                      

A TODAS  LAS FAMILIAS DEL CENTRO 

Recordamos que el horario del centro, de octubre a mayo, es de jornada partida. Este curso, según las instrucciones recibidas de la Conselleria, el centro ha organizado la entrada y salida del alumnado de la siguiente manera:


Se ruega respetar al máximo el horario, tanto en las entradas como en las salidas, los familiares no deben entrar al recinto escolar, guardarán la distancia de seguridad y evitarán aglomeraciones, desalojando la calle de manera inmediata.

Agradecemos vuestra colaboración.

Atentamente,                                                                            El Equipo directivo

CIRCULAR Nº 3 - MENJADOR ESCOLAR

 CIRCULAR Nº 3 - MENJADOR ESCOLAR 

A totes les famílies de l’ alumnat matriculat al menjador: Aquets curs 2020/2021, i de manera excepcional, degut a la COVID-19, es podrà optar a les següents modalitats de matrícula: 

Modalitat 1: de dilluns a divendres 

Modalitat 2: de dilluns a dijous 

IMPORTANT  Totes les famílies que ja han realitzat la matrícula han de triar la seua modalitat. 

 Les famílies que opten per la modalitat 2 (de dilluns a dijous) no podran fer ús del menjador cap divendres del curs escolar. 

El període per a triar la modalitat és del dijous 24 al dilluns 28 de setembre fent clic al següent enllaç: ELECCIÓ MODALITAT MENJADOR 20/21 ___________________________________________________________

 A todas las familias del alumnado matriculado en el comedor: Este curso 2020/2021, y de manera excepcional, debido al COVID-19, se podrá optar por las siguientes modalidades de matrícula:

 Modalidad 1: de lunes a viernes 

Modalidad 2: de lunes a jueves

IMPORTANTE • Todas las familias que ya han realizado la matrícula deben elegir su modalidad.

 • Las familias que opten por la modalidad 2 (de lunes a jueves) no podrán hacer uso del comedor ningún viernes del curso escolar. 

El periodo para elegir la modalidad es del jueves 24 al lunes 28 de septiembre haciendo clic en el siguiente enlace: ELECCIÓN MODALIDAD COMEDOR 20/21 

Meliana, a 24 de setembre de 2020 

 LA DIRECTORA                                 LA RESPONSABLE

CIRCULAR Nº 3

CIRCULAR Nº 3

   Meliana  a 10 de setembre de 2020                                                                    

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius.

Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables.

En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions:

- Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest en el centre escolar.

- Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.

- En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.

- Tampoc haura d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família.

                En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si es necessita informació addicional, us informe que, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha procedit a la contractació d’un ample equip de persones que, a través del telèfon específic 900300555 (Call Center) donaran resposta als dubtes plantejats per les famílies de l’alumnat en relació amb la gestió de la crisi sanitària pel que fa a temes d’educació.

          A més, us recorde que disposeu de les següents pàgines web on es troba disponible tota la informació relacionada amb aquest tema:

-https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/

-http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

          Atentament                               La  Directora del CEIP EL CRIST.

                                                            Julia Manchano Romera


CIRCULAR Nº 3

                                                            Meliana 10 de septiembre de 2020

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

Por indicación de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional les traslado información de utilidad para las familias en nombre de las consellerias competentas en materia de educación y de salud pública, en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en los centros educativos.

Las características especiales que acompañan el inicio del presente curso escolar como consecuencia de la pandemia de COVID-19, han determinado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública junto a la de Educación, Cultura y Deportes, hayan establecido un protocolo de actuación conjunto para que los centros educativos sean espacios de convivencia saludables.

En este sentido, se hace necesario el compromiso de toda la comunidad escolar en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección recomendadas, entre las cuales resulta fundamental la colaboración de las familias y del alumnado mayor de edad, con las siguientes actuaciones:

- Notificar las causas de ausencia del alumnado por motivos de salud a la persona tutora del alumnado en el centro escolar.

- Verificar diariamente el estado de salud en el domicilio, antes de que el alumnado acuda al centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). Dado que estos síntomas pueden ser comunes a otras infecciones propias de la etapa infantil y juvenil, la fiebre ha de ser siempre un criterio para que los/las escolares no acudan al centro educativo.

- En caso de existir síntomas compatibles, el alumnado no asistirá al centro educativo. La familia deberá contactar con su centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP). El equipo que haga el seguimiento, según la edad del alumnado, indicará las actuaciones a realizar y cuándo puede retomar la actividad educativa presencial.

- Tampoco deberán acudir al centro escolar en caso de encontrarse en situación de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, hasta que le sea indicado por su pediatra o médico/a de familia.

- En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables, como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de manera conjunta con la familia/tutores y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el centro educativo.

Si precisan información adicional les informo que, per por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se ha procedido a la contratación de un amplio equipo de personas que, a través del teléfon específico 900300555 (Call Center) darán respuesta a las dudas planteadas por las families del alumnado en relación con la gestión de la crisis sanitaria en lo referido a temas de educación.

Además, les recuerdo que disponen de las siguientes páginas web en las que se encuentra disponible toda la información relacionada con este tema:

- https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/

- http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

Atentamente                                                  La directora del CEIP El Crist

                                                                       Firmado: Julia Manchano Romera

CIRCULAR Nº 2 - CALENDARI

 CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2

Meliana a 9 de setembre de 2020

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

Atenen al protocol de prevenció front a la COVID-19, en les entrades i eixides del centre,

les famílies han de guardar la distància de seguretat, així com evitar aglomeracions,

desallotjant el carrer de manera immediata.

Perdoneu les molèsties que puguen ocasionar aquests canvis, però la complexitat que

suposa la posada en marxa de diferents mesures extraordinàries orientades a obtenir

les millors condicions possibles per a la reincorporació a les aules, fa que anem

reajustant adaptant-nos a les circumstàncies.

Adjuntem el calendari del curs i recordem que el proper dilluns 14 de setembre no hi

haurà classe per ser festa local.


CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2

Meliana 9 de setembre de 2020

A TODAS LAS FAMÍLIAS DEL CENTRO

Atendiendo al protocolo de prevención frente al COVID-19, en las entradas y salidas

del centro, las familias han de guardar la distancia de seguridad, así como evitar

aglomeraciones, desalojando la calle de manera inmediata.

Perdonad las molestias que puedan ocasionar estos cambios, pero la complejidad que

supone la puesta en marcha de diferentes medidas extraordinarias orientadas a

obtener las mejores condiciones posibles para la reincorporación a las aulas, hace que

vayamos reajustando adaptándonos a las circunstancias.

Adjuntamos el calendario del curso y recordamos que el próximo lunes 14 de septiembre

no habrá clase por ser fiesta local.

MENJADOR ESCOLAR

 MENJADOR ESCOLAR - PRIMER TRIMESTRE (2020-2021)

o Els comuniquem l`import a ingressar pels comensals corresponent al PRIMER trimestre del curs.

o El preu per comensal és 4.25€.

o El pagament, per als que no l’han domiciliat, s`efectuarà sempre de l’1 al 10 de cada mes.

o L`import corresponent al dia o dies que hagen faltat al menjador será de 2€ per menú. Es descomptarà el mes següent sempre que la falta haja sigut degudament justificada (nom i cognoms, curs i grup, dia/dies de la falta i signatura del pare /mare o tutor/a).

o Recordem que tal com marca el REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR:

- El no pagament d’ un mes suposarà la baixa del menjador.

- Al segon rebut tornat es donarà de baixa la domiciliació bancària. A partir d’ eixe moment, i sempre que no hi haja pagaments pendents, es remetrà un rebut amb la despesa que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:

- RESPONSABLE: María José Barres. DILLUNS DE 12:30 A 13:30 (Setembre i juny de 13:00 a 14:30)

- CURADORES MENJADOR: DILLUNS DE 12:30-13:00

_____________________________________________________________________________________

COMEDOR ESCOLAR - PRIMER TRIMESTRE (2020-2021)

o Les comunicamos el importe a ingresar por los/las comensales correspondiente al PRIMER trimestre.

o El precio por comensal es de 4.25€.

o El pago, para los que no lo han domiciliado, se efectuará siempre del 1 al 10 de cada mes.

o El importe correspondiente al día o días que haya faltado será de 2€ por menú. Se descontará al mes siguiente siempre que la falta haya sido debidamente justificada (nombre y apellidos, curso y grupo, día/días de la falta y firma del padre/madre o tutor/a).

o Recordamos que tal como marca el REGLAMENTO DE RÈGIMEN INTERIOR:

- No pagar un mes supondrá la baja del comedor.

-Al segundo recibo devuelto por el banco se dará de baja la domiciliación bancaria. A partir de ese momento, y siempre que no haya pagos pendientes, se enviará un recibo con los gastos que deben pagarse antes del primer día del mes en cuestión.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:

- RESPONSABLE: María José Barres. LUNES DE 12:30 A 13:30 (Septiembre y junio de 13:00 a 14:30)

- CUIDADORES/AS COMEDOR: LUNES DE 12:30-13:00

* L ‘import del mes de setembre dependrà del dia d’ incorporació a l’ escola durant la primera setmana del curs.

Meliana, a 3 de setembre de 2020

LA DIRECTORA LA RESPONSABLE

Podeu veure el calendari i el document complet ACÍ.


NORMES ORGANITZATIVES MENJADOR ESCOLAR 2020-2021

IMPORTANT: és necessari que l’ alumnat de primària porte una bosseta de tela amb el nom per a guardar la mascareta a l’ hora de dinar.

1.- El menjador no acceptarà cap notificació d’assistència o no assistència per paraula o per telèfon.

2.- La baixa ocasional, per produir efecte, es notificarà per escrit signada pel pare o mare o tutors/es. Aquest escrit es disposarà a les bústies de menjador (situades a l’entrada de l’edifici de primària i d’infantil) abans de les 09:15. També podrà fer-se per internet al correu electrònic menjadorelcrist@hotmail.com (només per a justificació de faltes i sempre que es faça abans de les 09:15 del dia de la falta i, a més a més, siga contestat amb un “rebut”). Al centre està el model de justificació de faltes. No serà vàlid en cas de no estar degudament complimentat: nom i cognoms, curs i grup, dia o dies, data i signatura. L’alumnat matriculat que no fa ús del servei els divendres també haurà de justificar la falta.

3.- L’ alumnat que justifique degudament les faltes d’assistència se’ls tornaran 2€ per dia.

4.- Es manté la possibilitat d’utilitzar un menú dieta (sempre que estiga justificat). La sol·licitud del qual l’hauran de fer les famílies per escrit abans de les 09:15 h.

5.- Es podrà justificar la falta dels divendres a primers de cada mes.

6.- La participació de l’alumnat en les activitats programades és obligada.

7.- Per a poder fer ús del menjador l’alumnat ha tindre autonomia a l’hora de menjar i no poden negar-se a prendre el menú que els correspon.

8.- El reiterat incompliment de les normes suposarà la baixa del menjador.

9.- El no pagament d’un mes suposarà la baixa del menjador.

10.- Al segon rebut tornat es donarà de baixa de la domiciliació bancària. A partir d’eixe moment, i sempre que no hi haja pagaments pendents, per a continuar al menjador es remetrà un rebut amb la despesa, que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió.

11.- Quan hi haja una eixida, l’ alumnat de menjador disposarà de pícnic i no es podrà justificar la falta.

12.- Es recomana la lectura del REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

13.- L’ organització del menjador aplicarà les mesures sanitàries i de seguretat pertinents però les famílies han de col·laborar en la conscienciació de l’ alumnat per al compliment de les normes.

14.- Per tal d’ evitar aglomeracions l’ eixida serà escalonada.

Podeu veure els horaris i el document complet ACÍ.

NORMAS ORGANIZATIVAS COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

IMPORTANT: es necesario que el alumnado de primaria traiga una bolsita de tela con el nombre para guardar la mascarilla mientras come.

1.- El comedor no aceptará ninguna notificación de asistencia o no asistencia de palabra o por teléfono.

2.- La baja ocasional, para producir efecto, se notificará por escrito firmada por el padre o madre o si procede por los tutores. Este escrito se depositará en los buzones de comedor (situadas a la entrada del edificio de primaria y de infantil) antes de las 09:15. También podrá hacerse por internet al mail menjadorelcrist@hotmail.com (sólo para justificación de faltas y siempre que se haga antes de las 09:15 del día de la falta y, además, sea contestado con un “recibido”). En el centro está el modelo de justificación de faltas. No será válido en caso de no estar debidamente cumplimentado: nombre y apellidos, curso y grupo, día o días, fecha y firma. El alumnado matriculado que no haga uso del servicio los viernes también tendrá que justificar la falta.

3.- Al alumnado que justifique debidamente las faltas de asistencia se le devolverán 2€por día.

4.- Se mantiene la posibilidad de utilizar un menú dieta (siempre que esté justificado). La solicitud del cual la tendrán que hacer las familias por escrito antes de las 09:15.

5.- Se podrá justificar la falta de los viernes a primeros de cada mes. 6.- La participación del alumnado en las actividades socio deportivas programadas es obligada. 7.- Para poder hacer uso del comedor el alumnado tiene que ser autónomo a la hora de comer y no puede negarse a tomar el menú que les corresponde. 8.- El reiterado incumplimiento de las normas supondrá la baja del comedor. 9.- El no pago de un mes supondrá la baja del comedor.

10.- Al segundo recibo devuelto se dará de baja de la domiciliación bancaria. A partir de ese momento, y siempre que no haya pagos pendientes, para continuar matriculado en el comedor se remitirá un recibo con la cuantía, que se tendrá que pagar antes del día 1 del mes en cuestión.

11.- Cuando haya una salida, el alumnado del comedor tendrá comida de picnic y no se podrá justificar la falta. 12.- Se recomienda la lectura del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.

13.- La organización del comedor aplicará los medidas sanitarias y de seguridad pertinentes pero los familias deben colaborar en la concienciación del alumnado para el cumplimiento de las normas.

14.- Para evitar aglomeraciones la salida será escalonada.

Podéis ver los horarios y el documento completo AQUÍ.


CIRCULAR INICI DE CURS

CIRCULAR Nº 1

           Meliana a 1 de setembre de 2020

 

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

                                                

El professorat del CEIP El Crist de Meliana dona la benvinguda a tot l’alumnat i famílies d’aquest Centre en el nou curs escolar 2020-2021.

 

Segons les instruccions rebudes de la Conselleria, el centre ha organitzat l’entrada escalonada de l’alumnat, restant de la següent manera:

 

·       Educació Infantil  i 1r de Primària entraran progressivament en xicotets grups, del 7 al 11 de setembre, les tutores informaran de quin dia entrarà cada alumne/a.

 

·       2n de Primària, el dilluns 7, per la porta de la pista coberta del poliesportiu.

·       3r de Primària, el dimarts 8, per la porta del pati.

·       4t de Primària, el dimecres 9, per la porta del pati

·       5é de Primària, el dijous 10, per la porta del poliesportiu.

·       6é de Primària, el divendres 11, per la porta del poliesportiu.

 

Les mestres d’Infantil especificaran a les famílies les portes d’entrada i eixida en cada cas.

 

El professorat estarà esperant a l’alumnat al lloc indicat i els familiars no han d’entrar al recinte escolar.

 

L’horari durant el mes de setembre serà el següent:

 

·       3 anys d’Infantil: Entrada a les 09:05 i eixida a les 13:05.

·       4 anys d’Infantil: Entrada a les 09:00 i eixida a les 13:00

·       5 anys d’Infantil: Entrada a les 08:55 i eixida a les 12:55

·       1r i 2n de Primària: Entrada a les 08:55 i eixida a les 12:55

·       3r i 4t de Primària:  Entrada a les 09:00 i eixida a les 13:00

·       5é i 6é de Primària: Entrada a les 09:05 i eixida a les 13:05

 

 

Tot el material i llibres, si és el cas, no han de portar-lo el primer dia, serà el tutor/a qui informe de quan s’ha de portar el material i demés circumstàncies d’interès. Només serà necessari portar l’estoig, amb el material bàsic, que serà d’ús individual.

 

 

Atentament,                                                   L’Equip directiu

 

 
CIRCULAR Nº 1

                                                                     Meliana  1 de septiembre de 2020

A TODAS  LAS FAMILIAS DEL CENTRO

 

 

El profesorado del CEIP El Crist de Meliana da la bienvenida a todo el alumnado y familias de este centro en el nuevo curso escolar 2020-2021.

 

Según las instrucciones recibidas de la Conselleria, el centro ha organizado la entrada escalonada del alumnado, quedando de la siguiente manera:

 

 • Educación Infantil y 1º de Primaria entrarán progresivamente en pequeños grupos, del 7 al 11 de septiembre, las tutoras informarán de qué día entrará cada alumno/a.

 

 • 2º de Primaria, el lunes 7, por la puerta de la pista cubierta.
 • 3º de Primaria, el martes 8, por la puerta del patio.
 • 4º de Primaria, el miércoles 9, por la puerta del patio.
 • 5º de Primaria, el jueves 10, por la puerta del polideportivo.
 • 6º de Primaria, el viernes 11, por la puerta del polideportivo.

 

Las maestras de Infantil especificarán a las familias las puertas de entrada y salida en cada caso.

 

El profesorado estará esperando al alumnado en el lugar indicado y las familias no han de entrar al recinto escolar.

 

El horario durante el mes de septiembre será el siguiente:

 

 • 3 años de Infantil: Entrada a las 09:05 y salida a las 13:05.
 • 4 años de Infantil: Entrada a las 09:00 y salida a las 13:00.
 • 5 años de Infantil: Entrada a las 08:55 y salida a las 12:55
 • 1º y 2º de Primaria: Entrada a las 08:55 y salida a las 12:55.
 • 3º y 4º de Primaria: Entrada a las 09:00 y salida a las 13:00.
 • 5º y 6º de Primaria: Entrada a las 09:05 y salida a las 13:05.

 

Todo el material y libros, si es el caso, no han de traerlo el primer día, será el profesorado quien informe de cuando se ha de traer el material y demás circunstancias de interés. Solo será necesario traer el estuche, con el material básico, que será de uso individual.

 

Atentamente,                                                           El Equipo directivo

BENVINGUDA AL NOU CURS 2020 - 2021

 NOU CURS 2020 - 2021

BENVINGUTS I BENVINGUDES

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA CURS 2020-21

 FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA DEL 13 AL 29 DE JULIOL

  L'horari de secretaria és de dimarts a dijous de 9:00 a 13:00h.
  La documentació està en la consergeria del centre.


  FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DEL 13 AL 29 DE JULIO

  El horario de secretaria es de martes a jueves de 9:00 a 13:00 horas.
  La documentación está en la conserjería del centro.

MATRÍCULA MENJADOR 2020-21

PERIODE DE MATRÍCULA DE MENJADOR: de l’1 al 3 de juliol
IMPORTANT: Aquesta inscripció és independent de la sol·licitud d'ajudes de menjador.
El termini de presentació de les beques no s’ha publicat encara.
La matrícula es realitzarà de manera telemàtica omplint el següent formulari:


EXCEPCIONALMENT, les famílies que no disposen de mitjans electrònics podran demanar cita prèvia al telèfon del centre escolar (961205270) per a realitzar-la presencialment al mateix període (1 al 3 de juliol).
Si tenen dubtes poden escriure al correu electrònic menjador2021@gmail.comPERIODO DE MATRÍCULA DE COMEDOR: del 1 al 3 de julio
IMPORTANTE: Esta inscripción es independiente de la solicitud de ayudas de comedor.
El periodo de presentación de las becas aún no se ha publicado.
La matrícula se realizará de forma telemática rellenando el siguiente formulario:


EXCEPCIONALMENTE, las familias que no dispongan de medios electrónicos podrán pedir cita previa llamando al teléfono del centro escolar (961205270) para realizarla presencialmente durante el mismo período (1 a el 3 de julio).
Si tienen dudas pueden escribir al correo electrónico menjador2021@gmail.com

PENSA LA TEUA EMPRESA

Crea la teua empresa ens mostra el projecte que els alumnes de 4t C han dut a terme durant el confinament de 2020. En ell es mostra part del treball mitjançant el qual els alumnes han creat les seues empreses: amb un producte o servei a oferir, uns treballadors, una comptabilitat, publicitat...


"GOODFOOD" A menjar sa

Bea de Rosario, de 4tB ha fet durant el confinament un joc basat en Scratch que es diu Goodfood. Com podeu endevinar, es tracta d’aconseguir menjar sa. Jugueu!


Els cursos de 1er, A, B i C han fet aquest repte de fi de curs. Quina velocitat escrivint!


NEW ENGLISH CHALLENGE

Englishchallenge3 Englishchallenge5 
En aquestos dos programes l’alumnat de 5è presenta un nou repte: convertir-se en artistes. Després de gravar les veus de les cançons (Dance Monkey / Something just like this), graven també videos per als videoclips durant el confinament. El resultat? Dos covers i videoclips de les cançons en Anglès versionades pels xiquets i xiquetes. 


ENGLISHCHALLENGE4
It’s story time! L’alumnat de 4t de primària conta un conte en Anglès per als companys/companyes d’infantil i primer cicle. Es tracta d’un conte audiovisual anomenat ‘Shark in the park’. 
Pots veure-los tots al canal de TVeM

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ 2020-2021

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ 2020-2021

Centre d'atenció a l'usuari mitjançant cita prèvia del 8 al 16 de juny al correu del centre CEIP El Crist: 46015599@gva.es


Pots obrir aquest document ACÍ

CALENDARI

PREMIS DEL CERTAMEN DE POESIA "MARC GRANELL"

Clicant en la primera imatge podeu veure i llegir tots els poemes premiats.
A més a més, al canal de TVeM, podeu veure i gaudir d'un nou treball de Un món de llibres: Marc granell contant-nos les seues coses, llegint poesia i parlant dels xiquets. I encara més, tot el claustre llegint Caminante, no hay camino, de Antonio Machado.
Tot un luxe i un gran treball!


NOUS VÍDEOS A TVeM


 Presentació del col·legi, etapa d'Educació Infantil, dirigit a noves famílies.

#ENGLISHCHALLENGE3 DANCE MONKEY VIDEOCLIP (A COVER BY 5thC grade STUDENTS)
Podeu veure tots el vídeos a TVeM
clica en el seu logo, a la columna dreta

El grup de 3rB ens presenta el seu treball de Naturals sobre les màquines simples i compostes.


NORMATIVA PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO


 • PROCEDIMIENTO PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO
 • ANEXO 1 - PROCEDIMIENTO PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO
 • CALENDARIO PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO
VER TODOS AQUÍ

CERTAMEN DE POESIA MARC GRANELL

Pensàveu que enguany no hauria concurs de poesia... puix ací està:

Un any més us convidem a participar en el "Certamen de poesia Marc Granell".  
Us deixem les bases del concurs i tots els detalls necessaris perquè pogueu enviar-nos les vostres creacions literàries.   
Ànim  poetes!!  De segur que riurem, plorarem d'alegria i ens emocionarem  amb els vostres poemes!


Un año más os invitamos a participar en el "Certamen de poesía Marc Granell".
Os dejamos las bases del concurso i todos los detalles necesarios para que podáis enviarnos vuestras creaciones literarias.
¡¡Ánimo poetas!!  Seguro que reiremos, lloraremos de alegría i nos emocionaremos con vuestros poemas!


"VIVIR" - COREOGRAFIA

L'alumnat de 5é i 6é de Primària ha fet la coreografia de Vivir.
Quines ganes de ballar!!!!

TERCER VAL-BECA MENJADOR

Us recordem que la Generalitat Valenciana 🧑🏫 ha enviat el tercer val-beca menjador 👧👦

Aquest val-beca menjador es podrà bescanviar fins al 27 de maig 🗓 i es podran obtenir aliments de primera necessitat 🥗 dels supermercats Consum i Charter.


Aquestes són les instruccions 👇🏻 del val-beca menjador. 🍲


LLIBRE DE POESIES DE 5éC

Els alumnes volen fer-nos més agradables aquests dies amb uns poemes escrits per ells.VIATJANT PEL MÓN

VIATJANT PEL MÓN  és un  nou programa de TVeM que ens permetrà conèixer molts països sense eixir de casa. Ho farem de la mà dels alumnes de 4tC. 
Pots veure-ho al canal TVeM o clicant a les fotos.


BON VIATGE!!ENTRE FOGONS

Els xiquets i xiquetes de 3rA ens presenten un receptari de lo més complet.

I per a posar-se d'acord, amb vídeo-conferència

RECETAS MÁGICAS

Serunion nos propone una sesión de recetas mágicas en su canal de youtube.