ACOMIADAMENT DEL CURS 2021-22

 Aquest curs va començar amb unes mesures totalment diferents a qualsevol  anterior, condicionades per la situació especial de la crisi sanitària de la  COVID 19. Ha sigut un curs dur, per les circumstàncies que s’han hagut de gestionar i les condicions que s’han donat en els centres educatius , en els quals,  moltes de les restriccions d’obligat compliment fora, no han tingut eixa condició dins, (agrupaments, context...).

Afortunadament, s’ha desenvolupat amb tota la normalitat possible, que s’ha pogut donar, amb les condicions tan anòmales que hem patit.

Aquesta normalitat ha sigut possible com a conseqüència  de la  gran implicació del personal treballador del centre, que ha dut la seua tasca amb molt d’esforç professionalitat i dignitat, sense menyscabar, la col·laboració de tota la comunitat educativa, que ha participat decididament en acomplir les normes, per a dur aquesta situació tan complicada de la millor manera possible.

Així, que des de l’Equip  directiu, l’agraïment a tots i totes els treballadors i les treballadores del col·legi, a l’alumnat i les seues famílies que han participat, col·laborat i implicat de manera extraordinària en el funcionament del centre.

Una vegada dit açò, fent un repàs de les activitats que podem ressaltar aquest curs, nomenem les següents:

El  Projecte Educatiu de Centre (PEC), es va actualitzat el 26 de novembre de 2020, adaptant-lo a les noves circumstàncies, però  mantenint els objectius generals del centre i totes aquelles actuacions, que adaptades, han pogut realitzar-se.

Els objectius generals del PEC són els següents:

Ø El desenvolupament integral de l’alumnat, amb una educació en valors: coeducació,          igualtat en tots els àmbits, respecte, tolerància interculturalitat, solidaritat i inclusió.

Ø  L’adquisició d’hàbits intel·lectuals, tècniques de treball i utilització de les noves tecnologies que preparen a l’alumat per a participar activament en la vida social i cultural. 

Per a aconseguir aquests objectius desenvolupem les següents actuacions

·    El Projecte  “Àgora”, basat en la gestió assembleària de la convivència, per a la     prevenció de conflictes. Aquest curs, l’assemblea s’ha adaptat a les condicions de la crisi sanitària i ha elaborat normes relacionades amb aquesta, entre altres. El projecte contempla la transformació dels espais en llocs més coeducatius i inclusius, per la qual cosa enguany, hem aportat elements als patis com la gespa a Infantil i Primària i jocs com el rocòdrom, la pintura de la pista d’atletisme, i l’adequació de l’arener.

    Dins d’aquest punt cal ressaltar el taller de contes realitzat pel col·lectiu LAMBDA, per a treballar la SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ AMB EL TEMA D’IDENTITAT i EXPRESSIÓ DE GÈNERE.

      ·      Projecte de Solidaritat “Som solidaris”

Mitjançant  aquest projecte, des del curs 2002-03, treballem a les classes una sèrie d’activitats que culminen en la celebració del mercadet solidari, que recull fons per a la realització de projectes socials d’ajuda en alguna zona desfavorida del món.

Aquest curs, 2020-2021, per les condicions de la pandèmia no s’ha pogut dur a terme, però han hagut actuacions com el treball de solidaritat  desenvolupat per la classe de 5è C, amb el seu tutor, Vicent Ros que ha gravat el CD “Qui canta son mal espanta”, el 9 de juny de 2021 al centre. Tots els beneficis de la campanya de micromecenatge han anat a l’ONG Aspaym-CV.

 

·       El Projecte Tertúlies literàries

 

A tot el centre realitzem tertúlies literàries des de fa molts cursos. Les tertúlies són una eina immillorable per a treballar la llengua en tots els aspectes: lectura, escriptura, comprensió, expressió, gramàtica… És clau per al foment lector, identificació i expressió d’emocions i és nexe d’unió en qualsevol tema  d’interès que pot sorgir a partir de la lectura. Aquest curs s’han desenvolupat adaptant-se a la situació.

   El Projecte "Lectors emprenedors",

 

Encara que no  s’ha pogut realitzat la fireta del llibre on l’alumnat utilitza una moneda de canvi anomenada “cristin” que serveix per a l’intercanvi de llibres,  s’han realitzat algunes d’activitats entre les que destaquem el 4t i 5è “Certamen de poesia, Marc Granell , en el que s’ha guardonat a alumnat participant del curs passat i d’aquest.

 

En aquest sentit cal  ressaltar, la revista “INFOCRIST” publicada al blog del centre, que des de fa temps, desenvolupa  alumnat de 5è o 6è amb el mestre Angel Perelló, aquest curs ha sigut 6é C, amb tota una sèrie de seccions amb articles d’interès.

 

Cal destacar en aquest apartat el lliurament dels premis Sambori local el 24 d’abril, organitzat per l’Ajuntament de Meliana, que va guardonar a alumnat del centre, a més a més d’un premi de Sambori comarcal i de país de l’alumna de 2n C, Lara Gómez.

 

·       El projecte TVeM, una televisió escolar en la que participen tota l’escola, compta amb les següents seccions:

 

-        “Telecrist”, que des del curs 2015-16, l’alumnat dels cursos superiors, porten endavant un informatiu, on l’alumnat realitza les funcions de càmera, periodista, locutor i entrevistador. Ha tingut una periodicitat mensual i ha tractat diferents temes d’actualitat.

 

-        “Un món de llibres” magazín amb lectures recomanables, trobades amb autors/es... Cal ressaltar el realitzat el curs passat durant la pandèmia, “MÓN DE LLIBRES II” que ha obtingut el PREMI POESIA al festival TIRANT AVANT ESCOLARS 2020, en una edició en què , entre altres, han participat com a jurats estudiants de Comunicació Audiovisual i que per causa de la COVID, no es va poder  fer el lliurament a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València, com en altres anys.

A més a més de pel·lícules, programes especials i monogràfics, amb temes concrets com per exemple els realitzats en temps de classes no presencials, així com informacions d’interès amb la llengua vehicular anglesa.

  Dins d’aquest apartat cal destacar:

 

o   La pel·lícula ” QUÈ ESTÀ PASSANT?”  realitzada per l’alumnat de 5è B,  amb la seua tutora, Gracia Molina i el mestre d’Educació Física, Jacobo Peris, seleccionada al Festival Internacional de València de CINEMA JOVE”.

 

o   L’obra de teatre representada per l’alumnat de 5è C, “SIS NINOTS EN BUSCA D’UNA FALLA”, amb el seu tutor Vicent Ros. 

 

Continuant aquesta dinàmica, hem sol·licitat per al curs 2021-2022, a la Conselleria d’Educació, subvenció per al Projecte d’Investigació i Innovació Educativa Global de centre, “TVeM: la televisió del CEIP El Crist de Meliana”.

Respecte a la formació del professorat, el 26 de març el professorat del centre va participar en la xerrada “Dislèxia i altres necessitats específiques d’aprenentatge”, a càrrec de l’associació Trenca-Dis i patrocinada per l’AMPA.

A més a més, com tots els cursos, tot el professorat ha participar en programes de formació organitzats per la Conselleria, aquest curs amb un seminari i una formació en centre: “Ioga per a xiquets i xiquetes a l’escola” i “Digitalitzant l’escola”.

Per últim, no podem acabar sense acomiadar-se de la mestra d’Infantil Begoña González  i del mestre de Primària José Vicente Ferrer, que després d’una vida professional molt fructífera, canvien d’activitat i comencen una nova etapa de jubilació. Els desitgem el millor.

                                                                           Meliana a 14 de juliol de 2021

Que passeu un bon estiu!                         La directora: Julia Manchano Romera


MON DE LLIBRES 4El programa literari de TVeM del CEIP El Crist de Meliana: Món de llibres en el seu 4t capítol.TELECRIST 3r TRIMESTRE

 Tot el que hem fet aquest trimestre i més coses. VEURE-HO ACÍ!
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 16

                                                                          Meliana a 17 de juny de 2021

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE                                           

CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MENJADOR I TRANSPORT (CURS 2021-22)

 Horari  per a presentar les sol·licituds a la secretaria del centre: dimarts i divendres de 9:00 a 13:00 fins al 16 de juliol.

 Enllaç a la convocatòria: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte

 SOL·LICITUD AMB ESBORRANY

 Alumnat que en el curs 2020-2021 ja va sol·licitar l’ajuda individualitzada de menjador i transport escolar

 Ø  Les famílies de l’alumnat que siguen usuaris de l’Aplicació ÍTACA Web Família, podran accedir a aquesta aplicació per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud, des de la pestanya TRÀMITS.

Ø  Les famílies de l’alumnat que no siguen usuaris de l’Aplicació ÍTACA Web Família, podran sol·licitar en el centre educatiu un esborrany de sol·licitud d’ajuda.

 

·         Si estan conformes amb les dades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany al centre.

·         Si no estan conformes amb alguna de les dades, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, signar i presentar conjuntament amb la documentació justificativa al centre.

 

SOL·LICITUD NOVA

 Ø  Es realitzarà presentant l’annex I emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa.

 DOCUMENTACIÓ : Acreditar aportant fotocòpia i original.

 • Imprès de sol·licitud (Annex I), signada per les persones sol·licitants.
 • Fotocòpia i original per compulsar del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE  del sol·licitant pare/mare/tutor-a i els seus respectius cònjuges o persones unides per una relació anàloga, així com el  del l’alumnat si disposa del mateix.
 • Si ha d’ acreditar alguna circumstància sociofamiliar, documentació que la justifique.
 • Fotocòpia i original del llibre de família de tots els membres que la formen, per compulsar.
 • Per al transport: Annex III

 

BENEFICIARIS DIRECTES

 • Alumnat que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent al de residència per no existir oferta educativa (documentació d’ ofici).
 • Alumnat que es troba en situació d'acolliment o residencial, així com fills o filles de famílies acollidores (Certificat centre d’acollida o Conselleria).
 • Fills/es de víctimes de violència de gènere (ordre de protecció o sentència definitiva, sempre i quan les mesures de protecció estiguen vigents).
 • Víctimes de terrorisme (resolució del Ministeri de l’Interior).
 • Alumnat destinatari de la renda valenciana d’ inclusió (resolució de la persona titular de la prestació).
 • Beneficiaris de transport escolar: alumnat de 2n cicle d’ ed. infantil i primària que siga beneficiari de transport col·lectiu i faça un ús habitual.

 

  

Circumstàncies sociofamiliars:

DOCUMENTACIÓ

BAREM

Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES)

Documentació de la secretaria del centre

1 punt

Situació de desocupació o atur de les persones sol·licitants, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis

Justificació d’ofici per l’administració

1 punt

Condició de persona refugiada

Còpia compulsada del Ministeri de l’interior

1 punt

Fill/a de famílies monoparentals

Títol de família de monoparental  o en cas de no tindre, cal portar la documentació justificativa:

-          Viduïtat: llibre de família i certificat de defunció.

-          Separació o divorci: llibre de família i sentència judicial ferma

-          Famílies de mare/pare soltera o solter: llibre de família o certificat del Registre civil

En aquests casos s’ha d’aportar certificat municipal de convivència o certificat d’empadronament col·lectiu.

1 punt

Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre penitenciari.

Certificat del director/a  del centre penitenciari i del metge/a especialista

1 punt

Família nombrosa

Títol o carnet

1 punt

Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33%

Certificat o targeta oficial d’acreditació de condició de persona amb discapacitat expedida per la Conselleria de Benestar Social

1 punt

Orfandat absoluta

Llibre de família o certificat del Registre Civil

2 punts

 

 

LLINDARS DE RENDA 2020

 

Famílies de 2  membres                                             24.089  euros

Famílies de 3  membres                                             32.697  euros

Famílies de 4  membres                                             38.831  euros

Famílies de 5 membres                                              43.402  euros

Famílies de 6  membres                                             46.853  euros

Famílies de 7  membres                                             50.267  euros             

Famílies de 8 membres                                              53.665  euros                         

A partir del vuitè membre s’hi afegiran 3.391 euros per cada nou membre computable.

 

MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR.

 

  La persona o persones progenitores o representants legals.

  L'alumne o alumna.

  Germans/germanes menors de 26 anys o majors d'aquesta edat quan es tracte de persones amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap mena d'ingressos.

  En cas de divorci o separació legal, no es considerarà membre computable aquell que no convisca amb la persona sol·licitant de l'ajuda. No obstant això, sí que tindrà la consideració de membre computable, en el seu cas, el/la nou/nova cònjuge o persona unida per relació anàloga, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

  En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquelles persones que convisquen en el domicili en què estiga empadronat l'alumnat.

  En cas de viduïtat del pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el/la nou/a cònjuge o persona unida per una relació anàloga, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

Atentament,                      L’Equip directiu


CIRCULAR INFORMATIVA Nº 16

                                                              Meliana 17 de juny de 2021

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO                                          

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE (CURSO 2021-22)

 

Horario para presentar las solicitudes en la secretaria del centro: martes y viernes de 9:00 a 13:00 hasta el 16 de julio.

           

Enlace de la convocatoria: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte

 

SOLICITUD CON BORRADOR

 

Alumnado que en el curso 2020-2021 ya solicitó la ayuda individualizada de comedor y transporte escolar

 

Ø  Las familias del alumnado que sean usuarios de la Aplicación ITACA Web Familia, podrán acceder a esta aplicación para visualizar y descargar su borrador de solicitud, desde la pestaña TRÁMITES.

Ø  Las familias del alumnado que no sean usuarios de la Aplicación ITACA Web Familia, podrán solicitar en el centro educativo un borrador de solicitud de ayuda.

 

·         Si están conformes con los datos, deberán imprimir, firmar y presentar el borrador en el centro.

·         Si no están conformes con alguno de los datos, se procederá a imprimir y señalar la circunstancia que cambia en el apartado G del borrador, firmar y presentar conjuntamente con la documentación justificativa en el centro.

 

SOLICITUD NUEVA

 

Ø  Se realizará presentando el anexo I cumplimentado, y adjuntando la documentación acreditativa.

 

DOCUMENTACIÓN: Acreditar aportando fotocopia y original.

 • Impreso de solicitud (Anexo I), firmada por las personas solicitantes.
 • Fotocopia y original para compulsar del DNI / NIF / PASAPORTE / NIE del solicitante padre / madre / tutor-a y sus respectivos cónyuges o personas unidas por una relación análoga, así como el del alumnado si dispone del mismo.
 • Si tiene que acreditar alguna circunstancia sociofamiliar, documentación que la justifique.
 • Fotocopia y original del libro de familia de todos los miembros que la forman.
 • Para el transporte: Anexo III

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS

 • Alumnado que haya sido escolarizado obligatoriamente en un centro de un municipio diferente al de residencia por no existir oferta educativa (documentación de oficio).
 • Alumnado que se encuentra en situación de acogimiento o residencial, así como hijos o hijas de familias acogedoras (Certificado centro de acogida o Conselleria).
 • Hijos / as de víctimas de violencia de género (orden de protección o sentencia definitiva, siempre y cuando las medidas de protección estén vigentes).
 • Víctimas de terrorismo (resolución del Ministerio del Interior).
 • Alumnado destinatario de la renta valenciana de inclusión (resolución de la persona titular de la prestación).
 • Beneficiarios de transporte escolar: alumnado de 2º ciclo de ed. infantil y primaria que sea beneficiario de transporte colectivo y haga un uso habitual.

 

Circunstancias sociofamiliares:

DOCUMENTACIÓN

BAREMO

Alumnado de centros de acción educativa singular (CAES)

Documentación de la secretaría del centro

1 punto

Situación de desocupación o paro de las personas solicitantes, sin percibir ninguno de los dos prestaciones o subsidios

Justificación de oficio por la administración

1 punto

Condición de persona refugiada

Copia compulsada del Ministerio del interior

1 punto

Hijo / a de familias monoparentales

Título de familia de monoparental o en caso de no tener, hay que llevar la documentación justificativa:

-          Viudedad: libro de familia y certificado de defunción.

-          Separación o divorcio: libro de familia y sentencia judicial firme

-          Familias de madre / padre soltera o soltero: libro de familia o certificado del Registro Civil

En estos casos se debe aportar certificado municipal de convivencia o certificado de empadronamiento colectivo.

1 punto

Condición de persona toxicómana, alcohólica o reclusa en un centro penitenciario.

Certificado del director / a del centro penitenciario y del médico / a especialista

1 punto

Familia numerosa

Título o carné

1 punto

Diversidad funcional de algún miembro de la unidad familiar igual o superior al 33%

Certificado o tarjeta oficial de acreditación de condición de persona con discapacidad expedida por la Conselleria de Bienestar Social

1 punto

Orfandad absoluta

Libro de familia o certificado del Registro Civil

2 puntos

 

Umbrales de renta 2020

 

Familias de 2 miembros                                             24.089 euros

Familias de 3 miembros                                             32.697 euros

Familias de 4 miembros                                            38.831 euros

Familias de 5 miembros                                             43.402 euros

Familias de 6 miembros                                             46.853 euros

Familias de 7 miembros                                            50.267 euros              

Familias de 8 miembros                                             53.665 euros                          

A partir del octavo miembro se añadirán 3.391 euros por cada nuevo miembro computable.

 

MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR.

 

• La persona o personas progenitores o representantes legales.

• El alumno o alumna.

• Hermanos / hermanas menores de 26 años o mayores de esta edad cuando se trate de personas con diversidad funcional con 1 grado igual o superior al 33%, que convivan en el mismo domicilio y siempre que no perciban ningún tipo de ingresos .

• En caso de divorcio o separación legal, no se considerará miembro computable aquellos y aquellas que no convivan con el solicitante de la ayuda. No obstante, sí que tendrá la consideraciones de miembro computable, en su caso, el / la nuevo / a cónyuge o persona unida por relació análoga, aunque no se encuentre legalizada su situación como pareja de hecho, la renta de se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.

• En el caso de custodia compartida, se considerarán miembros de la unidad familiar aquellas personas que convivan en el domicilio en que esté empadronado el/la alumno/a.

• En caso de viudedad del padre o de la madre, sí tendrá la consideraciones de miembro computable, en su caso, el / la nuevo / a cónyuge o persona unida por relación análoga, aunque no se encuentre legalizada su situación como pareja de hecho, la renta se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.

 

            Atentamente                                         El equipo directivo