AVALUACIÓ CURS 2022-2023

 CANVIS A INFANTIL, 1r, 3r i 5è de Primària


FELICITACIÓ DEL CLAUSTRE

 


"El professorat del CEIP El Crist us desitja unes bones festes de nadal
 i molta felicitat per a l'any vinent"


CIRCULAR DE MENJADOR Nº3

 

Meliana a 19 de desembre de 2022


 SEGON TRIMESTRE (2022-2023)

A continuació els comuniquem l`import a ingressar pels comensals corresponent al segon trimestre del curs.

El preu per comensal és 4.25€/dia.
GENER: 17 dies, 72’25
FEBRER: 20 dies,   85
MARÇ:      21 dies, 89’25

 

A partir de gener de 2023, per a l’alumnat amb el pagament domiciliat, la despesa de menjador es cobrarà a les famílies una vegada acabat el mes de menjador, és a dir, a partir de l’últim dia de menjador del mes en qüestió i amb el descompte de les faltes justificades, si és el cas.

 

El pagament, per a comensals que no l’han domiciliat, s`efectuarà sempre de l’1 al 10 de cada mes.

L`import de la falta (4.25€), es descomptarà sempre que haja sigut degudament justificada (nom i cognoms, curs i grup i dia de la falta), enviant un correu electrònic a menjadorelcrist@hotmail.com abans de les 9:15 del dia que es va a faltar.


Al primer rebut tornat es donarà de baixa la domiciliació bancària. A partir d’ eixe moment, i sempre que no hi haja pagaments pendents, es remetrà un rebut amb la despesa que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió.


 

Atentamente

La encargada de comedor                                        La directora

 José Barres Soro                                              Julia Manchano Romera


Meliana 18 de diciembre de 2022


                    SEGUNDO TRIMESTRE (2022-2023)

 A continuación les comunicamos el importe a ingresar por los/las comensales  correspondiente al SEGUNDO trimestre del curso.

 El precio por comensal es de 4.25€/día.

 ENERO:      17 días, 72’25

FEBRERO: 20 días, 85

MARZO:       21 días, 89’25

A partir de enero de 2023, para el alumnado con el pago domiciliado, la cuantía de comedor se cobrará a las familias una vez acabado el mes de comedor, es decir a partir del último día de comedor del mes en cuestión y con el descuento de las faltas justificadas, si las hubiera.

 El pago, para comensales que no lo han domiciliado, se efectuará siempre del 1 al 10 de cada mes.

 El importe de la falta (4.25€) se descontará al mes siguiente, siempre que haya sido debidamente justificada (nombre y apellidos, curso y grupo y día de la falta), enviando un correo electrónico a menjadorelcrist@hotmail.com antes de las 9:15 del día que se va a faltar.

 Al primer recibo devuelto se dará de baja la domiciliación bancaria. A partir de ese momento, y siempre que no haya pagos pendientes, se enviará un recibo con el gasto que se deberá pagar antes del primer día del mes en cuestión.

 

Atentamente

La encargada de comedor                                        La directora

 José Barres Soro                                              Julia Manchano Romera


CIRCULAR Nº 4: NADAL

 

       Meliana a 16 de desembre de 2022

A TOTES  LES  FAMÍLIES DEL CENTRE

Seguint el calendari escolar, les vacances de Nadal són del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.

El dia 22 de desembre es publicaran per a primària les notes de la 1ª avaluació de 2n, 4t, i 6è, així com els informes trimestrals qualitatius de 1r, 3r i 5è. Es podran visualitzar per la web família. És important que reviseu el material escolar de l’alumnat, per tal de que porten tot el necessari per al trimestre vinent.

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient ens han notificat que visitaran a l’alumnat, el dijous 22 de desembre de vesprada.

El professorat del CEIP El Crist us desitja que passeu unes bones festes i un feliç any 2023.

 

Atentament  

                                                                      L’Equip directiu

                                                           Signat: Julia Manchano Romera


       Meliana a 16 de desembre de 2022

A TODAS LAS  FAMILIAS DEL CENTRO

Siguiendo el calendario escolar, las vacaciones de Navidad son del 23 de diciembre al 8 de enero, ambos incluidos.

El 22 de diciembre se publicarán para primaria las notas de la 1ª evaluación de  2º, 4º y 6º, así como los informes trimestrales cualitativos de 1º, 2º y 5º. Se podrán visualizar por la web familia. Es importante que reviséis el material escolar del alumnado, para que traigan todo lo necesario para el trimestre próximo.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente nos han notificado que visitarán al alumnado, el jueves 22 de diciembre por la tarde.

El profesorado del CEIP El Crist os desea que paséis unas felices  fiestas y  un próspero año 2023.

 

Atentamente,                                                           El Equipo directivo

                                                           Firmado: Julia Manchano Romrea

 

CIRCULAR Nº 3: AVALUACIÓ

Meliana a 7 de desembre de 2022

 

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

INFORMACIÓ D’AVALUACIO

 

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei Educativa (LOMLOE), que enguany ha començat a implantar-se en els cursos d’Infantil, 1r, 3r i , us volem comunicar alguns canvis respecte a l’avaluació que es produiran durant aquest curs:

-      A l’etapa d’Infantil, es realitzaran dos informes d’avaluació semestral, un  al gener i un altre al juny coincidint amb l’avaluació final, que elaboraran les tutores i tindrà un enfocament competencial. Aquests informes es podran consultar a través de la web família.

-      En Primària i als cursos de 2n, 4t i 6è, seguirem el procediment d’avaluació habitual, amb tres avaluacions i de manera quantitativa (amb  notes numèriques). Per la web família podreu consultar aquestes qualificacions.

-      En Primària i als cursos de 1r, 3r i 5è, hi haurà com a novetat tres avaluacions qualitatives i una final quantitativa. En aquests cursos, els/les tutors/es elaboraran informes trimestrals qualitatius amb la informació que també facilitaran els/les mestres especialistes en la sessió d’avaluació. Aquest informe, tindrà un enfocament competencial, destacarà aspectes personals i evolutius, mesures i suports d’atenció educativa i els resultats obtinguts en el procés d’ensenyament aprenentatge, (els progressos, esforços, dificultats superades i talents), així com, els aspectes que han de continuar treballant els/les vostres fills/es. Les famílies podran consultar les informacions de l’avaluació a la web família.

Comproveu que podeu accedir a la web família, si no és així, consulteu en secretaria del centre.

Atentament,      L’Equip directiu

 

Signat: Julia Manchano RomeraMeliana 7 de diciembre de 2022

 

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN


Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que este  año ha comenzado a implantarse en los cursos de Infantil, 1º, 3º y 5º, os queremos comunicar algunos cambios respecto a la evaluación que se producirán durante este curso:

-      En la etapa de Infantil, se realizarán dos informes de evaluación semestral, uno en enero y otro en junio, coincidiendo con la evaluación final, que elaborarán las tutoras y tendrá un enfoque competencial. Estos  informes se podrán consultar a través de la web familia.

-      En Primaria, en los cursos de 2º, 4º y 6º, seguiremos el procedimiento de evaluación habitual, con las tres evaluaciones y de manera cuantitativa (con notas numéricas). Por la web familia podréis consultar estas calificaciones.

-      En Primaria y en los cursos de 1º, 3º y 5º, habrá como novedad tres evaluaciones cualitativas y una final cuantitativa. En estos cursos, los/as tutores/as elaborarán informes trimestrales cualitativos con la información que también facilitarán los/as maestros/as especialistas en la sesión de evaluación. Este informe tendrá un enfoque competencial, destacará aspectos personales y evolutivos, medidas y apoyos de atención educativa y los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje, (los progresos, esfuerzos, dificultades superadas y talentos), así como los aspectos que han de continuar trabajando vuestros/as hijos/as. Las familias podrán consultar las informaciones de la evaluación en la web familia.

Comprobad que podéis acceder a la web familia, si no es así, consultad en secretaria del centro.

Atentamente,      El Equipo directivo

Firmado: Julia Manchano Romera

VISITA DE LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ AL CEIP EL CRIST

                     Visita de la Consellera d’Educació, Raquel Tamarit Iranzo

 


Divendres 18 de novembre ens va visitar la Consellera d’Educació, Cultura i Esport, acompanyada pel Director General d’Infraestructures, entre altres personalitats del govern autonòmic i local. La Consellera va revisar les obres del Pla Edificant i es va interessar pels projectes que duem a terme a nivell de centre, com el projecte de l’hort escolar “Les arrels”, el projecte de televisió escolar “TVeM”, i el projecte per a millorar la convivència “Àgora”.   
Raquel Tamarit va parlar amb alumnat, docents i representant de l’AMPA mostrant interès per les activitats que es desenvolupen al Centre, a més a més, va participar en una activitat del Telecrist al ser entrevistada pels seus reporters. Va tindre una actitud molt cordial i ens va cridar l’atenció la gran proximitat amb  els/les membres de la comunitat educativa.  


CIRCULAR DE MENJADOR Nº2

 Meliana a 18 d’octubre de 2022


 PRIMER TRIMESTRE (2022-2023)

 

A continuació els comuniquem l`import a ingressar pels comensals corresponent al

PRIMER trimestre del curs.

El preu per comensal és 4.25€/dia. SETEMBRE: 14 dies, 59’50

OCTUBRE: 19 dies, 80’75

NOVEMBRE: 21 dies, 89’25 €

DESEMBRE: 14 dies, 59’50

 

El pagament, per a comensals que no l’han domiciliat, s`efectuarà sempre de l’1 al 10 de cada mes.

L`import de la falta (4.25€), es descomptarà el mes següent sempre que haja sigut degudament justificada (nom i cognoms, curs i grup i dia de la falta), enviant un correu electrònic a menjadorelcrist@hotmail.com abans de les 9:15 del dia que es va a faltar.

 

Al primer rebut tornat es donarà de baixa la domiciliació bancària. A partir d’ eixe moment, i sempre que no hi haja pagaments pendents, es remetrà un rebut amb la despesa que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió

 

Atentament

L’encarregada de menjador                                           La directora

José Barres Soro                                               Julia Manchano Romera
Meliana 18 de octubre de 2022

 

 

PRIMER TRIMESTRE (2022-2023)


A continuación les comunicamos el importe a ingresar por los/las comensales correspondiente al PRIMER trimestre del curso.

El precio por comensal es de 4.25€/día. SEPTIEMBRE: 14 días, 59’50

OCTUBRE: 19 días, 80’75

NOVIEMBRE: 21 días, 89’25

DICIEMBRE: 14 días, 59’50

 

El pago, para comensales que no lo han domiciliado, se efectuará siempre del 1 al 10 de cada mes.

 

El importe de la falta (4.25€) se descontará al mes siguiente, siempre que haya sido debidamente justificada (nombre y apellidos, curso y grupo y día de la falta), enviando un correo electrónico a menjadorelcrist@hotmail.com antes de las 9:15 del día que se va a faltar.

 

Al primer recibo devuelto se dará de baja la domiciliación bancaria. A partir de ese momento, y siempre que no haya pagos pendientes, se enviará un recibo con el gasto que se deberá pagar antes del primer día del mes en cuestión.

 

Atentamente


La encargada de comedor                                               La directora

José Barres Soro                                         Julia Manchano Romera


CIRCULAR DEL MENJADOR Nº1

                                                                                Meliana a 14 d’octubre de 2022

                                                                               


 NORMES ORGANITZATIVES

 

    1-  Per a fer ús diari del servei de menjador, la família de l’alumnat, presentarà la instància del centre sol·licitant el servei en nom de l’alumnat, dins del termini establert.

2-  La falta d’assistència per a ser degudament justificada, ha de ser notificada abans de les 09:15, del dia en qüestió, al correu electrònic: menjadorelcrist@hotmail.com amb totes les dades de l’alumne: nom, cognoms, curs, grup i dia de la falta i a més a més, ha de ser contestat amb un “rebut”. Aquest correu és només per a la justificació de la falta i del menú dieta.

3-  En el cas d’una falta degudament justificada, se’ls tornarà la quantia cobrada.

4-   Es manté la possibilitat d’utilitzar un menú de dieta, sempre que estiga justificat. La sol·licitud del   qual s’haurà de fer també al correu menjadorelcrist@hotmail.com per part de les famílies abans de les 09:15.

5-    No es podrà facilitar a l'alumnat cap tipus de medicament excepte els casos que estableix la normativa, en aquests últims, per a la seua administració, els/les pares/mares/tutors/es legals hauran de fer una sol·licitud amb la instància normalitzada facilitada pel centre amb l’informe mèdic corresponent.

    6-    La participació de l’alumnat en les activitats educatives programades és obligatòria, segons els termes establers en les seues obligacions.

7-    L’impagament d’un mes suposarà la baixa del menjador. Al primer rebut tornat es donarà de baixa de la domiciliació bancària. A partir d’eixe moment, i sempre que no hi haja   pagaments pendents, per a continuar matriculat al menjador es remetrà   un rebut amb la despesa que s’haurà de pagar abans del dia 1 del mes en qüestió.

8-  Quan hi ha una eixida, el dinar per a l’alumnat de menjador és de pícnic, les famílies de l’alumnat que realitza l’eixida no poden justificar la falta.

9.- Per a poder fer ús del menjador l’alumnat ha de tindre autonomia a l’hora de menjar i no pot negar-se a prendre el menú que li correspon.

    10.- El reiterat incompliment de les normes suposarà la baixa del menjador.

11.- L’ equip del menjador aplicarà les mesures sanitàries i de seguretat pertinents, així com les famílies han de col·laborar en la conscienciació de l’alumnat per al compliment de les normes.

Atentament

L’encarregada de menjador                                                         La directora

José Barres Soro                                                          Julia Manchano Romera
Meliana 14 de octubre de 2022


 NORMAS ORGANIZATIVAS

    1.- Para hacer uso diario del servicio de comedor, la familia del alumnado, presentará la instancia del centro solicitando el servicio en nombre del alumnado, dentro del plazo establecido

    2.- La falta de asistencia para ser debidamente justificada, debe ser notificada antes de las 09:15, del día en cuestión al correo electrónico: menjadorelcrist@hotmai.com con todos los datos del alumno: nombre apellidos, curso, grupo y día de la falta y además tiene que ser contestado con un “Rebut”/ Recibido”. Este correo es solo para la justificación de la falta y del menú dieta.

    3.- En caso de una falta debidamente justificada, se devolverá la cuantía cobrada.

4.- Se mantiene la posibilidad de utilizar un menú dieta, siempre que esté justificado. La solicitud del cual se hará también al correo menjadorelcrist@hotmai.com, antes de la 09:15.

5.- No se podrá facilitar al alumnado ningún tipo de medicamento excepto los casos que establece la normativa, en estos últimos, para para su administración, los madres/madres/tutores/as legales tendrán de hacer una solicitud con la instancia normalizada facilitada por el centro con el informe médico correspondiente

6.- La participación del alumnado en las actividades educativas programadas es obligatoria según los términos establecidos en sus obligaciones.

7.- El impago de un mes supondrá la baja del comedor. Al primer recibo devuelto se dará de baja de la domiciliación bancaria. A partir de ese momento y siembre que no haya pagos pendientes para continuar matriculado en el comedor se remitirá un recibo con el pago que se tendrá que realizar antes del día 1 del mes en cuestión.

8.- Cuando haya una salida, el alumnado del comedor tendrá comida de picnic y no se podrá justificar la falta.

9.- Para poder hacer uso del comedor el alumnado tiene que ser autónomo a la hora de comer y no puede negarse a tomar el menú que le corresponde.

    10.- El reiterado incumplimiento de las normas supondrá la baja del comedor.

11.- El equipo de comedor aplicará las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes así como las familias deben colaborar en la concienciación del alumnado para el cumplimiento de las normas.

                                                                           Atentamente,

                    La encargada de comedor                                                    La directora

                     José Barres Soro                                             Julia Manchano Romera