FELICITACIÓ DEL CLAUSTRE

 "EL CLAUSTRE DEL CEIP EL CRIST US DESITJA BON
 NADAL I FELIÇ 2022 MOLTA SALUT I SORT 
PER A TOTS I TOTES"

CIRCULAR Nº 9: NADAL

 

                                                Meliana a 21 de desembre de 2021


A TOTES  LES  FAMÍLIES DEL CENTRE

Seguint el calendari escolar, les vacances de Nadal són del 23 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos.

 

El dia 22 de desembre es publicaran les notes de la 1ª avaluació i es podran visualitzar per la web família. És important que reviseu el material escolar de l’alumnat, per tal de que porten tot el necessari, a més a més del treball per a casa, si és el cas.

 

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient ens han notificat que visitaran a l’alumnat, respectant el Pla de contingència, el dimarts 22 de desembre de vesprada.

 

El professorat del CEIP El Crist us desitja que passeu unes bones festes de Nadal i un feliç any 2022.

 

Atentament                                                                                    L’Equip directiu

                                                                       Meliana a 21 de desembre de 2021


A TODAS LAS  FAMILIAS DEL CENTRO 

Siguiendo el calendario escolar, las vacaciones de Navidad son del 23 de diciembre al 9 de enero, ambos incluidos.

 

El 22 de diciembre se publicarán las notas de la 1ª evaluación y se podrán visualizar por la web familia. Es importante que reviséis el material escolar del alumnado, para que traigan todo lo necesario, además del trabajo para casa, si es el caso.

 

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente nos han notificado que visitarán al alumnado, respetando el Pla de contingencia, el martes 22 de diciembre por la tarde.

 

El profesorado del CEIP El Crist os desea que paséis unas felices  fiestas y  un próspero año 2022.

 

Atentamente,                                                                      El Equipo directivo

CIRCULAR Nº 8: OBRES

 

Meliana a 10 de desembre de 2021


A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE

Ens informa la Policia local de Meliana, que degut a les obres de les xarxes elèctriques, a partir del dimarts 21 de desembre, hi haurà obres en el carrer Calvari, a l’altura de l’entrada a la Travessera del Calvari, que afectaran sobretot, a la vorera de l’entrada del col·legi.


La durada prevista de les obres és de 3 dies aproximadament. És convenient, que l’alumnat i les famílies que es desplacen caminant al Centre, utilitzen el carrer Tribunal de les Aigües i el carril bici.

                              Atentament, L’Equip directiu                                                                         Meliana 10 de diciembre de 2021A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO


Nos informa la Policía local de Meliana, que debido a las obras de las redes eléctricas, a partir del martes 21 de diciembre, habrá obras en la calle Calvari, a la altura de la entrada a la Travessera del Calvari, que afectarán, sobre todo, a la acera de la entrada al colegio.


La duración prevista de las obras es de 3 días aproximadamente. Es conveniente, que el alumnado y las familias que se desplazan al centro caminando, utilicen la calle Tribunal de les Aigües y el carril bici.


                    Atentamente, El Equipo directivo 


CIRCULAR Nº 7

 

      Meliana a 10 de novembre de 2021

A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE


El dijous 18 de novembre celebrarem les eleccions dels membres de la segona meitat del Consell escolar del nostre Centre dels sectors famílies, professorat i PAS.

En el vostre cas, haureu de marcar fins a tres candidats dels següents:

               Sector famílies: Isabel Baset Jiménez (AMPA)

                                        Carmen Cosío Martínez (AMPA)

                                        José Mª Gresa Alemany (AMPA)

                                        Antonio Jordán Serra (AMPA)

                                        Paula Muñoz Arnau (AMPA)

Per a facilitar l’acte electoral a totes les famílies, la Junta Electoral ha establert el següent horari de votació:

 • De 08:45 a les 09:15

 • De 12:15 a les 12:45

 • De 14:45 a les 15:15

 • De 16:15 a les16:45

A més a més, ha acordat les següents normes:

 • Per a votar s’haurà de presentar l’original del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent.

 • Per al vot no presencial:

Per tal d’assegurar la màxima participació, les famílies podran enviar el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, abans de la realització de l’escrutini. En aquest cas, s’utilitzarà el sistema de doble sobre, el sobre exterior contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot.

Per a tal cas, les famílies que no puguen acudir el dia de la votació, hauran de posar-se em contacte amb la secretaria del centre abans del 18 de novembre per a obtindré la papereta per correu electrònic i informar-se del procediment.

El vot serà directe, secret i no delegable.


                            ÉS MOLT IMPORTANT LA VOSTRA PARTICIPACIÓ.

                                                Atentament, L’Equip Directiu                                                                            Meliana 10 de noviembre de 2021

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO


El jueves 18 de noviembre celebraremos las elecciones de la segunda mitad de los miembros del Consejo escolar de nuestro Centro de los sectores familias, profesorado y PAS.

En vuestro caso deberéis marcar hasta tres candidatos, de los siguientes:


                        Sector famílias: Isabel Baset Jiménez (AMPA)

                                                  Carmen Cosío Martínez (AMPA)

                                                   José Mª Gresa Alemany (AMPA)

                                                   Antonio Jordán Serra (AMPA)

                                                   Paula Muñoz Arnau (AMPA)


Para facilitar el acto electoral a todas las familias, la Junta Electoral ha establecido el siguiente horario de votación:

 • De 08:45 a les 09:15

 • De 12:15 a les 12:45

 • De 14:45 a les 15:15

 • De 16:15 a les16:45


Además, ha acordado las siguientes normas:

 • Para votar se tendrá que presentar el original del DNI u otro documento acreditativo equivalente.

 • Para el voto no presencial:

A fin de asegurar la máxima participación, las familias podrán enviar su voto a la mesa electoral del centro por correo certificado o entregándolo a la Dirección del centro o de la mesa, antes de la realización del escrutinio. En este caso, se utilizará el sistema de doble sobre, el sobre exterior contendrá firma manuscrita y coincidente con la firma que aparece en el documento de identificación que aporte, fotocopia del DNI u otro documento acreditativo equivalente, y un segundo sobre en blanco y cerrado en el interior del cual se habrá incluido la papeleta del voto. En este caso, las familias, que no puedan acudir el dia de la votación deberán ponerse en contacto con la secretaria del centro antes del 18 de noviembre para obtener la papeleta por correo electrónico y informarse del proceso.

El voto será directo, secreto y no delegable.


                                  ES MUY IMPORTANTE VUESTRA PARTICIPACIÓN.

                                        Atentamente, El Equipo directivo 
CARTA A LES FAMÍLIES

 Carta sobre l'obligatorietat de l'ús de la mascareta per part de l'alumnat dels centres educatius

 Estimat director / estimada directora:

En relació amb la possibilitat que en els centres docents es reben escrits de representants de les famílies de l'alumnat mitjançant els quals sol·liciten que es permeta l'entrada als seus fills i filles sense portar mascareta o en els quals es neguen al fet que els seus fills i filles porten mascareta durant la seua permanència en el centre educatiu, cal assenyalar el següent:

 

L'ús obligatori de la mascareta és una de les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 establida en l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, i en la seua modificació produïda mitjançant el Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny.

 

En l’àmbit autonòmic, les diferents resolucions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per les quals s'han anat acordant mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en diferents períodes temporals i, concretament, l'última, la Resolució de 8 de octubre de 2021), estableix, en el seu resolc primer, apartat 3.2 que les persones de sis o més anys queden obligades a l'ús de mascareta en diferents supòsits, entre els quals s'inclou “en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic”, establint, a continuació els supòsits en què no serà exigible aquesta obligació.

 

En la mateixa línia, el Protocol de Protecció i Prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2021- 22, elaborat conjuntament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l’actualització de data 29 d’octubre de 2021, ha establit en el seu apartat D2, en relació amb l'ús de la mascareta que:

 

“L'ús de la mascareta serà obligatori a partir de primer de primària amb independència del manteniment de la distància interpersonal o la pertinença a un grup de convivència estable, sense perjudici de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic. Fins i tot en activitats a l'aire lliure controlades en les quals es respecta una distància de 1,5 metres, amb caràcter general, es continua proposant l'ús de la mascareta, subjecta aquesta decisió, al seu torn, a l'evolució de la situació epidemiològica.”

 

I afig que:

“A l'alumnat a partir de primer de primària que acudisca al centre sense màscara sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic, se li farà un requeriment a la família o als seus representants legals perquè la utilitze o perquè presente documentació que justifique la seua no utilització. En cas de no fer-ho no se li permetrà l'entrada al centre i es donarà trasllat d'aquesta situació a la comissió d'absentisme corresponent perquè s'adopten les mesures que es consideren.”Així doncs, a la vista de tot l'anterior, es comunica que:

 

Quan un alumne o una alumna, a partir de primer de primària, acudisca al centre sense mascareta sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic, se li facilitarà una mascareta i es procedirà a realitzar per part de la direcció del centre un requeriment a la família o als seus representants legals instant la seua utilització o que presente documentació que justifique la seua no utilització.

 

En cas de negar-se a la utilització de la mascareta, no se li permetrà l'entrada al centre i, en el cas de tractar-se d'alumnat menor d'edat es contactarà amb la família perquè vinguen a recollir-lo, romanent mentrestant en l'espai COVID del centre acompanyat del personal docent que es determine.

 

A més es donarà trasllat d'aquesta situació a la comissió d'absentisme corresponent perquè s'adopten les mesures que es consideren.

 

Malgrat tot l'exposat anteriorment, en el cas que en el centre que vosté dirigeix es reba qualsevol escrit de representants de les famílies de l'alumnat mitjançant el qual mostren la seua disconformitat amb el procediment seguit, la direcció del centre traslladarà aquest escrit a la Direcció Territorial d'Educació corresponent des d'on es donarà resposta als citats escrits.

 

En aquest sentit la direcció del centre no es pronunciarà sobre aquest tema i simplement comunicarà per escrit a les persones autores d'aquests escrits que el centre compleix amb el que s'estableix per les autoritats educatives i sanitàries en relació amb l'ús de la mascareta i que s'ha donat trasllat dels seus escrits a la Direcció Territorial d'Educació corresponent.

 

Finalment, li comunique que la resposta de la Direcció Territorial d'Educació als escrits presentats pels representants de les famílies de l'alumnat, serà comunicada a la direcció del centre públic corresponent per al seu trasllat a les persones autores d'aquests escrits.
Estimado director / estimada directora:

 

En relación con la posibilidad de que en los centros docentes se reciban escritos de representantes de las familias del alumnado mediante los cuales soliciten que se permita la entrada a sus hijos e hijas sin llevar mascarilla o en los que se nieguen a que sus hijos e hijas lleven mascarilla durante su permanencia en el centro educativo, hay que señalar lo siguiente:

 

El uso obligatorio de la mascarilla es una de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 establecida en el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, y en su modificación producida mediante el Real Decreto- ley 13/2021, de 24 de junio.

 

En el ámbito autonómico, las diferentes resoluciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por las que se han venido acordando medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana en diferentes períodos temporales y, concretamente la última, la Resolución de 8 de octubre de 2021 (DOGV 08/10/2021), establece, en su resuelvo primero, apartado 3.2, que las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en diferentes supuestos, entre los que se incluye “en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público”, estableciendo, a continuación los supuestos en que no será exigible dicha obligación.

 

En la misma línea, el Protocolo de Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV2 para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2021- 22, elaborado conjuntamente por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en su actualización de fecha 29 de octubre de 2021, ha establecido en su apartado D2, en relación con el uso de la mascarilla que:

 

“El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de primero de primaria con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico”.

 

Y añade que:

“Al alumnado a partir de primero de primaria que acuda al centro sin mascarilla sin que conste justificación de ser susceptible de cumplir alguna de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, se le hará un requerimiento a la familia o a sus representantes legales para que la utilice o para que presente documentación que justifique su no utilización. En caso de no hacerlo no se le permitirá la entrada al centro y se dará traslado de esta situación a la comisión de absentismo correspondiente para que se adopten las medidas que se consideren.”


Así pues, a la vista de todo lo anterior, se comunica que:

 

Cuando un alumno o una alumna, a partir de primero de primaria, acuda al centro sin mascarilla sin que conste justificación de ser susceptible de cumplir alguna de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, se le facilitará una mascarilla y se procederá a realizar por parte de la dirección del centro un requerimiento a la familia o a sus representantes legales instando a su utilización o a que presente documentación que justifique su no utilización.

 

En caso de negarse a la utilización de la mascarilla, no se le permitirá la entrada al centro y, en el caso de tratarse de alumnado menor de edad se contactará con la familia para que vengan a recogerlo, permaneciendo mientras tanto en el espacio COVID del centro acompañado del personal docente que se determine.

 

Además se dará traslado de esta situación a la comisión de absentismo correspondiente para que se adopten las medidas que se consideren.

 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, en el supuesto de que en el centro que usted dirige se reciba cualquier escrito de representantes de las familias del alumnado mediante el que muestren su disconformidad con el procedimiento seguido, la dirección del centro trasladará este escrito a la Dirección Territorial de Educación correspondiente desde donde se dará respuesta a los citados escritos.

 

En este sentido la dirección del centro no se pronunciará al respecto y simplemente comunicará por escrito a las personas autoras de estos escritos que el centro cumple con lo establecido por las autoridades educativas y sanitarias en relación con el uso de la mascarilla y que se ha dado traslado de los mismos a la Dirección Territorial de Educación correspondiente.

 

Finalmente, le comunico que la respuesta de la Dirección Territorial de Educación a los escritos presentados por los representantes de las familias del alumnado, será comunicada a la dirección del centro público correspondiente para su traslado a las personas autoras de dichos escritos.